iamvacation dot com

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศษราคาถูก

ทัวร์ยุโรป The East Europe 9 วัน 6 คืน (TG)

 71572902 xl
 ราคาทัวร์อเมริกาเริ่มต้น : 69,900.-  
 ทัวร์อเมริกา : 9 วัน 6 คืน
 สายการบินThai Airways (TG)
 วันที่: 02 - 10 พฤษภาคม 256ๅ
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย เชค
พระราชวังเชินบรุนน์ - บรูโน่ - คาร์โลวี วารี
เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์บวร์ก - ฮัลล์สตัทท์

ทัวร์ยุโรปดีดี

วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00 น.    คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นที่ 4  ประตู 2 เคาน์เตอร์ C โดย สายการบินไทย (Thai Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

วันที่สอง    เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ถนนคาร์ทเนอร์ตราสเซ

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อผ่านพิธีกาีรตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก

44746395 xl

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย ปัจจุบันนี้ถือเป็นอาคารที่สำคัญของเมืองเป็นอย่างมาก บริเวณพระราชวังประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ สวนและจตุรัส สิ่งที่น่าสนใจมีตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวในพระคลังสมบัติหลวง ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเครื่องประดับล้ำค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ โดยส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรียอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
บ่าย นำท่านเข้าสู่ ริงสตราเซ่ ถนนการค้าใจกลางเมืองเวียนนาที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนกับจตุรัสสเตฟาน ถนน
ช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์
นำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน

43551961 xl-1

จากนั้นอิสสระให้ท่านท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมบน ถนนคาร์ทเนอร์ตราสเซ อาทิเช่น Rolex, Louis Vitton รวมทั้ง คริสตัลสวารอฟสกี้ ของสะสม ของที่ระลึกอีกมากมาย อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว หรือเพลิดเพลินไปกับการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ๆ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา

**ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อซื้อสินค้าครั้งละไม่ต่ำกว่า 75 ยูโร โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING**
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซี่โครงหมูบาบีคิว
พักที่ …………………………………………………………………………………………… หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      เมืองเบอร์โน – โรงงานผลิตเบียร์ของเมืองเบอร์โน – กรุงปราก - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  - อนุสาวรีย์ยานฮุส – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ช้อปปื้งสินค้า้ที่ระลึกพื้นเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสาธารณรัฐเชคตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เข้าชม โรงงานผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเบอร์โน ที่เป็นส่วนหนึ่งของคอนแวนด์สร้างในปี 1325 ภายใต้ยี่ห้อ Starobrno โรงเบียร์แห่งนี้ถูกเผาหลายครั้งในอดีตแต่ก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง ปัจจุบันสามารถผลิตได้ปีละหลายสิบล้านขวดและได้รวมควบกิจการกับบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ของประเทศเนเธอแลนด์ภายใต้ยี่ห้อไฮนีเก้นที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงงานผลิตเบียร์เมืองเบอร์โน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค เพื่อเที่ยวชมบริเวณ “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นพร้อมชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิคและ หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ มีเวลาให้คณะได้เดินเล่น ช้อปปื้งสินค้า้ที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิ เช่นเครื่องแก้วสีต่างๆ , ตุ๊กตาหุ่นกระบอก , งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลกต่างรูปแบบ

27472218 xl

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ดอบสไตล์โบฮีเมียน
พักที่ ……………………………………………………………………………… หรือเทียบเท่า (เมืองปราก)

วันที่สี่      กรุงปราก - เมืองคาโลวี่ วารี่ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม ปราสาทปราก ซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็คในอดีต ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี ชมความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของ มหาวิหารเซ้นต์วิตัส โบสถ์สไตล์กอธิคที่ประดับประดาด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินบนหลังคา

55474024 l

แวะถ่ายภาพกับ สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่สร้างตั้งแต่ปี 1357 แล้วเสร็จในศตวรรษที่ 15 จุดเด่นของสะพานนี้คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างสะพาน 30 องค์ สะพานที่สวยงามแห่งนี้เคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องเจมส์บอน 007 และละครทีวีชื่อดังของช่อง 3 กลรักลวงใจ

30180066 xl

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาลวี่ วารี่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Grand Pupp Hotel
บ่าย นำท่านชมรอบๆเมืองตากอากาศ ที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขา เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องน้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลให้ท่านได้เดินชมรอบๆเมืองและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด ที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันด้วยแก้วทรงพิเศษ

47830581 xl

ถ่ายภาพกับอาคารทิสนีโคโลนาด อาคารรูปแบบวิคตอเรียนที่แปลกตา และ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น เช่น แก้วพอร์ซเลน เหล้าเบเชอลอฟก้า เป็นต้น จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงปราค โดยแวะช้อปปิ้งที่ Fashion Arena Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ …………………………………………………………………………… หรือเทียบเท่า (เมืองปราก)

วันที่ห้า     เมืองเชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - เมืองลินซ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมรอฟ นำท่านผ่านชมภายนอก ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทงดงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย แต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทเอาไว้ ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่ง และอุทยานอีก 1 แห่ง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน บ้านเรือน หลังเล็ก หลังน้อย หลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่ง

47323449 xl

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ เมืองอุตสาหกรรมสำคัญที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านแบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง เป็นเมืองที่ฮิตเลอร์เคยมาพักถึง 9 ปีเพื่อคิดแผนการสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดินาซีบนลุ่มน้ำดานูบ เป็นเมืองท่าที่ทันสมัยที่สุดของออสเตรีย ปัจจุบันเมืองลินซ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป นำชมรอบๆเมืองลินซ์ ชมจัตุรัสกลาง เมืองเฮาพท์พัลซ์ และอิสสระให้ท่านเดินเล่นหรือหาซื้อสินค้าตามอัธยาศรัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ ……………………………………………………………………………… หรือเทียบเท่า (เมืองลินซ์)

วันที่หก     เมืองฮาลล์ชทัตต์ – เมืองซาลสเบิรก์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลล์ชทัตต์ เมืองทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ประเภท Historic Cultural Landscape เมื่อ เดือนธันวาคม 1997 ซึ่งจัดเป็นประเภทของชุมชนที่มีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของภูมิประเทศที่สวยงามกับวัฒนธรรมที่ีเก่าแก่ สัมผัสกับเมืองชนบทเล็กๆที่มีอากาศแสนจะบริสุทธิ์ อิสสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศที่สวยงามของเมือง หรือจะนั่งจิบกาแฟริมทะเลสาบ หรือเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามตรอกซอกซอยของฮาลล์ชทัตต์

71572902 xl

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสเบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลงที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของออสเตรีย นอกจากนี้ซาลสเบิร์กยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกชื่อดังของโลก วูฟกัง โมสาร์ท อมาดิอุส ที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา เมืองนี้ยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music นำท่านเดินข้าม แม่น้ำซาลสซัคช์ ชมเมืองเก่าของงซาลสเบิรก์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ป็นมรดกโลกในปี 2540 ชมอนุสาวรีย์โมสาร์ต มหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ถนนสายช้อปปิ้งเล็กๆที่เชื่อมต่อกันเป็นตรอกซอกซอยด้วยอิฐคอบเบิลมีร้านรวงที่สร้างขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยเรียงรายไปตามแนวยาวของถนนให้ท่านได้เดินเล่นหรือซื้อหาสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ ……………………………………………………………………… หรือเทียบเท่า (เมืองซาลสเบิรก์)

วันที่เจ็ด     สวนมิราเบล  - ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลัทซ์  - เมืองมิวนิค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม สวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย

71789686 xl

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ตั้งอยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว) ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ๆ ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และ 5 โมงเย็นในหน้าร้อนอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิวนิค เมืองเอกแห่งแคว้นบาวาเรีย มหานครตอนใต้ของเยอรมัน และยังเป็นดินแดนส่วนเดียวในเยอรมันนี ที่อยู่แนบชิดเทือกเขาแอลป์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูสไตล์เยอรมัน
พักที่ …………………………………………………………………………………………… หรือเทียบเท่า

วันที่แปด    ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMWละเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นำท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

49780175 xl

10.45 น. ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค
มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่เก้า    กรุงเทพฯ

06.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(2-3 ท่าน/ห้อง)

พักเดี่ยว

วันที่ 02 – 10 พฤษภาคม 2561

69,900

7,900

วิธีการชำระเงิน  
ชำระมัดจำ ท่านละ  30,000 บาท  (หลังจากทำการจอง 3 วันทำการ)
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
1. เงินสด  
2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย
3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-688-5599)    
ธ. กสิกรไทย     สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์        ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขาสาธุประดิษฐ์               ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ – ออสเตรีย – มิวนิค - กรุงเทพฯ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเดินทางตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง
(โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ สามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการเดินทาง
- รวมค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมภาษีออกนอกราชอาณาจักร (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และ
ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า 1 ชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน
- ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรปราคาถูก, โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป, เที่ยวยุโรป, แพ็คเกจทัวร์ยุโรป

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย