iamvacation dot com

ทัวร์อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน ราคาเพียง 69,999.-

 america2
 ราคาทัวร์อเมริกาเริ่มต้น : 69,999.-  
 ทัวร์อเมริกา : 10 วัน 6 คืน
 สายการบินKUWAIT AIRWAYS (KU)
 วันที่: 10-19 ธันวาคม 2559
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์อเมริกา
รัฐนิวเจอร์ซีย์-BATTERY PARK-ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ -ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ -BROOKLYN BRIDGE-ระฆังแห่งเสรีภาพ-โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต-โรงงานเครื่องแก้ว-น้ำตกไนแอการ่า ฝั่งอเมริกา-น้ำตกเกือกม้า-BINGHAMTON-WOODBURY-NEW YORK-เอ็มไพร์สเตท -TIMES SQUARE

ทัวร์อเมริกาดีดี

วันแรก      กรุงเทพฯ - คูเวต

19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8เคาน์เตอร์ R15 - R19 สายการบิน KUWAIT AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
22.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศคูเวต โดยสายการบิน คูเวต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU 412

วันที่สอง    คูเวต - นิวยอร์ก - นิวเจอร์ซีย์

02.50 น. ถึง สนามบินเมืองคูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ก อเมริกาตะวันออก โดยเที่ยวบินที่ KU 117
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
19.00 น. เดินทางถึง สนามบิน จอห์นเอฟเคนเนดี นครนิวยอร์ก (NEW YORK) เป็นนครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก EDISON HOTEL NEW JERSEY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      นิวเจอร์ซีย์ - ฟิลลาเดลเฟีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สวนสาธารณะ (BATTERY PARK) เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา จากนั้นชม Ground Zero, Time Square ผ่านชม ถนนวอลสตรีท (WALL STREET) ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการเงิน และตลาดหุ้นของโลก ชม ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ที่สร้างขึ้น จากตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกาถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้าและโรงมหรสพชั้นนำ นำท่านชมด้านหน้าตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE BUILDING) เพื่อชมทิวทัศน์ของนคร นิวยอร์ค บนชั้นที่ 86 ที่ท่าน จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคาร ที่มีชื่อ เช่น ตึกไคร้สเลอร์ ตึกเวิล์ดเทรดเซนเตอร์ ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ นำท่าน ผ่านชม สะพานแขวนบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ที่ถือเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกสร้างในสมัย ค.ศ.1883 โดยปัจจุบันทางการได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมแห่งชาติของ สหรัฐอเมริกาด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA) ระยะการเดินทางประมาณ 156 กม. มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ (LIBERTY BELL) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมด้านหน้าหอแห่งเสรีภาพ (INDEPENDENCE HALL) สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES OF AMERICA)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      ฟิลลาเดลเฟีย - แฮริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง - บัฟฟาโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (HARRISBURG) ระยะการเดินทางประมาณ 173 กม. เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย (PENNSYLANIA) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า เข้าชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จำลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ HERSHEY’S เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง ( CORNING ) ประมาณ 262.3 กม. พร้อมชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง นำท่าน ชมโรงงานเครื่องแก้ว (CORNING GLASS) ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียงและอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น จาน ชามของ Correll ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ
ที่สวยงามซึ่งทำมาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโล ( BUFFALO ) ระยะเดินทางประมาณ 199.5 กม. เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสาบอีรีและแม่น้ำไนแอการาและเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมาจากนครนิวยอร์ก และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่า ระหว่างทาง ผ่านน้ำตกไนแองการ่า น้ำตกที่ตั้งอยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ADAM’S MARK หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      บับโฟโล - น้ำตกไนแองการ่า ( ฝั่งอเมริกา )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมน้ำตกไนแอการ่า ฝั่งอเมริกา (NIAGARA FALLS) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติพบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ้ง เมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
(หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่อำนวย และ เรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ จะนำท่าน JOURNEY BEHINDTHE FALL เป็นการทดแทน ทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ FASHION OUTLET OF NIAGARA FALLS ให้ท่าน
อิสระได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ AMERICAN EAGLE OUT, BURBERRY, CLARK'S, COACH, CONVERSE, DKNY,FOOT LOCKER OUTLET, FOREVER 21, FOSSIL, GAP OUTLET, GUESS, HUGO BOSS OUTLET, KATE SPADE, KENNETH COLE, LEVI'S, MICHAEL KORS, SUNGLASSES, SKECHERS, POLO RALPH LAUREN, NIKE, SWAROVSKI, TOY'RUS EXPRESS, VITAMIN WORLD ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NIGAGARA BINGHAMTON หรือเทียบเท่า 

วันที่หก      น้ำตกไนแองการ่า ( ฝั่งอเมริกา ) - บิงแฮมตัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตัน ( BINGHAMTON ) ระยะเดินทางประมาณ 320 กม. ตั้งอยู่ทางใต้ของนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน เมืองนี้มีธรรมชาติที่งดงามมาก เป็นเมืองของการปีนเขาและส่องสัตว์ไปจนถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผลงานศิลปะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS BINGHAMTON หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด      Binghamton  -  วู๊ดบูรี่  -  นิวยอร์ก - นิวเจอร์ซีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวู๊ดบูรี่ ( WOODBURY ) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางผ่าน เมืองนิวยอร์ก (NEW YORK) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ รัฐนิวเจอร์ซีย์
ที่พัก EDISON HOTEL NEW JERSEY หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด     นิวเจอร์ซีย์ - นิวยอร์ก - คูเวต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองนิวยอร์ก ชม ถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่มีสินค้าและของแบรนด์เนมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย 
ชมความตระการตาของตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) เคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น AN AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS : THE LIGHTNING THIEF เป็นต้น ตึกเอ็มไพร์สเตท ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตันในเมืองนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อสร้างโดยการใช้อิฐในการสร้าง 10 ล้านก้อน มีความสูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดินจากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตรจากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน จุคนได้ทั้งหมด 80,000 กว่าคน เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านชม ย่านไทม์ สแควร์ (TIMES SQUARE) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน จอห์นเอฟเคนเนดี เมืองนิวยอร์ก (NEW YORK) 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศคูเวต โดยคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU118

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ***** 

วันที่เก้า      คูเวต – สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น. เดินทางถึงสนามบิน ประเทศคูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น. ออกเดินทางต่อสู่ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU 413 

วันที่สิบ    สนามบินสุวรรณภูมิ

09.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ….

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ต่อห้อง

เด็ก 1 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

(มีเตียง)

เด็ก 1 ท่าน

+ ผู้ใหญ่  2 ท่าน

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

10-19  ธันวาคม  2559

69,999.-

69,999.-

67,999.-

15,900.-

 

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบิน คูเวต แอร์เวย์
• ค่ารถรับ - ส่งตามรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
• ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
• ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้
ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
• ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
• ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวน
ของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา
• ค่าเข้าชมละครบรอดเวย์
• ค่าเข้าชม LIBERTY CRUISE และ ค่าขึ้นตึก EMPIRE STATE
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปยกกระเป๋า 3 USD ต่อท่าน
• ค่าทิปคนขับรถท่านละ 3 USD ต่อท่าน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 20 USD ต่อท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 40,000 บาท (ภายใน 3 วัน) พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อทำการจอง
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15-20 วัน หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน
1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่ายเช็คในนาม นางชนิตา ชนธัญชูโชติ
3. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางชนิตา ชนธัญชูโชติ ออมทรัพย์ ( กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-688-5599 )
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-2-56368-8
ธ.กรุงเทพ สาขาแฉล้มนิมิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 064-0-28966-6
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเจริญกรุง ซอย 107 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 139-2-17885-8

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
4. หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฏหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรณียกเลิกการเดินทาง
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
-ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าอเมริกา
• หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
• สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
o กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
o กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
• เอกสารเกี่ยวกับรายได้
o กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
o กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน

ทัวร์อเมริกา, ทัวร์อเมริการาคาถูก, โปรโมชั่นทัวร์อเมริกา, เที่ยวอเมริกา, แพ็คเกจทัวร์อเมริกา

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย