iamvacation dot com

ทัวร์ดูไบดีดี เมืองสุดล้ำอลังการ ทัวร์ดูไบ ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ที่นี่

ทัวร์ดูไบ SUPER SAVE DUBAI 4 วัน 3 คืน (EK)

 36841236 xxl
 ราคาทัวร์ดูไบเริ่มต้น : 19,999.-
 ทัวร์ดูไบ : 4 วัน 3 คืน
 สายการบินEMIRATES (EK)
 วันที่:  พฤศจิกายน 2560 - ธันวาคม 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ดูไบ

ì “ชม” ตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)ตึกที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160 ชั้น
ìนั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ìตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  
ìชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ìช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall
ìเมนูพิเศษ..BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับกลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง
ì บังคับค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย + ท้องถิ่นและคนขับรถ  1,700 บาท/ท่าน/ทริป
 

ทัวร์ดูไบดีดี

ìì ราคารวมวีซ่าแล้ว ìì

วันแรก      กรุงเทพฯ – ดูไบ

 

13.00 น.          คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ (EK) สายการบินชั้นนำหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

15.50 น.           เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดย สายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK377 AIRBUS A380

19.00 น.           เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ

                   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Ibis Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง    ดูไบ – อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - Heritage Village - ชมตึก Burj Khalifa - Dubai Mal l - น้ำพุเต้นระบำ  

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นําคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบีซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองอาบูดาบี ได้รับสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“ เพราะความเขียวขจีของต้นไม้นานาชนิดที่ปกคลุมทั่วทั้งบริเวณเมือง อาบูดาบี จนได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์แห่งทะเลทราย

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****

ผู้หญิง : กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยน่ะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้ง หรือกางเกงรัดรูป   ผู้ชาย : เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ

จากนั้นนำท่านชม GRAND MOSQUEหรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้

26890455 xl

จากนั้นนำท่านชม HERITAGE VILLGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองจำลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของเป็นที่ระลึกได้จากหมู่บ้าน

31303997 xl

 

 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อนำท่านชม ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตรแซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และเปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสำหรับ 37 ชั้นล่างโดยชั้น 45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงานและชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

(**หมายเหตุ ** รายการนี้ไม่รวมค่าขึ้นตึก BURJ  KHALIFA ท่านที่สนใจจะขึ้นชมสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าฝ่ายขายก่อนวันที่กรุ๊ปเดินทาง ค่าขึ้นชมท่านละ 85 USD

17326380 xl

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์ (Dubai Mall) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลอง อาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวม

แบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30 - 24.00 น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

                   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Ibis Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม      ดูไบ - JUMEIRAH BEACH - บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB -  Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail - THE PLAM – ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่เป็น JEWELRY เช่นมุกอัญมณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)คือตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลกจำพวกไม้หอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วร้อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง

 

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุด แห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab) หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"

 

34779155 xl

ท่าน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก นำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Islandเป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นสำหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนำทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก 

52457976 xl

 

 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย

15.00 น. - 15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊  จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอำนวยความสะดวกโดยการรับ - ส่งถึงโรงแรมทัวร์ทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น

}Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)

}SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)

} GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก

} ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม            } การขี่อูฐ

ตะลยทะเลทราย 01ตะลยทะเลทราย 02ตะลยทะเลทราย 03ตะลยทะเลทราย 04

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง(BellyDance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย

22.00 น.            เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พัก

                        นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Ibis Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     กรุงเทพฯ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.            ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

11.45น.            เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK370

21.25 น.            คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

vvvvvvvv

 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

22-25 พ.ย. 61

23-26 พ.ย. 61

29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61

20,999.-

20,999.-

20,999.-

6,500.-

01-04 ธ.ค. 61

07-10 ธ.ค. 61

08-11 ธ.ค. 61

21,999.-

21,999.-

21,999.-

6,500.-

13-16 ธ.ค. 61

20-23 ธ.ค. 61

21-24 ธ.ค. 61

22-25 ธ.ค. 61

27-30 ธ.ค. 61

20,999.-

20,999.-

20,999.-

6,500.-

 

 

UPDATE 04/10/18

 

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จำนวน 20 ท่านขึ้นไป**

 

 

 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

}งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

}งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

}หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

1. เงินสด                                                             

ธ. กสิกรไทย       สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์              ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์    สาขาสาธุประดิษฐ์                      ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

** ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย **

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

กรณียกเลิก

 

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

 

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

 

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า

 

}ในการทำวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 

}พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

}รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่เห็นฟัน

 

}สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม 2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้สำเนาได้)

 

}กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง(ตัวจริง)

 

}สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย)

 

}สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

 

}สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

 

}สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทาง)

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

 

 

ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า

 

212

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 

}สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

 

}กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

 

}กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)

 

  น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

}ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK)

 

}ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ    
}ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
}ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
}ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
}ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
} ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

 

 (หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี

 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

}ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง

 

}ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 

}ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

 

}ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 

}ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

}เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

 

} บังคับค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย + ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป

 

หมายเหตุ : ทิปจะทำการเก็บที่สนามบิน ณ วันที่นัดหมายหรือชำระพร้อมค่าทัวร์ทั้งหมดเพื่อความสะดวก

 

 

กรณียกเลิก

 

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

 

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 

} ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

}ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

 

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 

}บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

 

}ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 

}เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

}หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

 

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

 

 

 

ทัวร์ดูไบ,เที่ยวดูไบ,แพ็คเกจทัวร์ดูไบ,โปรโมชั่นทัวร์ดูไบ,ทัวร์ดูไบราคาถูก

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย