iamvacation dot com

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฮัวเหลียน ทาโรโก เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 5วัน 4คืน (TG)

 67
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 42,900.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน
 สายการบิน: Thai (TG)
 วันที่: ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน

 

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 – สัมผัสลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดจงไถฉานซื่อ - ซีเหมินติง
ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK – อุทยายนทาโรโกะ (สวนผาหินอ่อน)

 

ทัวร์ไต้หวันดีดี

อาหารพิเศษ

 

สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป

ปลาประธานาธิบดี

สลัดกุ้งมังกร

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

พระกระโดดกำแพง,ขาปูอลาสก้า

บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

 

วันแรก        กรุงเทพฯ – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

05.00 น.            สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์  D ประตู  3 สายการบิน THAI AIRWAY (TG) เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

Q เที่ยวบินที่ TG634

11.55 น.            ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง                 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร    อาหารพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

                     จากนั้นเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านสายรุ้ง  หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ต่อมานายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น

หมบานสายรง

ค่ำ                  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่สลัดบาร์

หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจมากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กิฟช๊อป อาหารการกินท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมากมายรวมถึงชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับก็หาทานได้ ณ ที่แห่งนี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน

พักที่ :TAICHUNG KUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า    http://www.kun-taichung.com.tw/

 

TAICHUNG KUN HOTEL

วันที่สอง       ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่  ไทเป –
                         COUNTDOWN NEW YEAR 2019

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านสู่ วัดจงไถ่ซานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล และ วัดมหายานที่ธิเบต

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    อาหารพิเศษ !!  ปลาประธานาธิบดี

บ่าย                  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ  ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

นำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965   ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป

 

image024

เย็น                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ !! พระกระโดดกำแพง, ขาปูอลาสก้า

            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านตึกไทเป 101 พร้อมร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ 2019 ณ บริเวณย่านตึกไทเป 101 จุดจัดงานเคาท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป “ตึกไทเป 101” ร่วมเก็บภาพความประทับใจกับพลุหลากสีสันสวยงามจำนวนมาก (ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ ณ ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก)

coutdow tipae 101

 

พักที่ : CHATEAU DE CHINE HOTEL SINJHUANG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

            http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/

CHATEAU DE CHINE HOTEL SINJHUANG2

 

วันที่สาม        หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่  

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ  “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

(ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่นคะ)  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว 

เหยหลว

เที่ยง                 บริการอาหารมื้อกลางวัน ภัตตาคาร   อาหารพิเศษ !!  สลัดกุ้งมังกร

บ่าย                  นำท่านเข้าชม อุทยานเหย่หลิ่ว  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป

จากนั้นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อน

นำท่านช้อปปิ้งแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ

TP101

เย็น                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์ ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นและคนไทเปในไลท์สไตล์แบบกลางคืนมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นและของกินหลากหลายชนิด

พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

http://www.ntphotel.com/e_index.html

อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆ ภายในห้องพักของท่าน

 

New taipei

 

วันที่สี่          ไทเป – นั่งรถไฟด่วน – ฮัวเหลียน – อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK

เช้า                   บริการอาหารเช้า  อาหารกล่อง

เดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน(โดยรถไฟด่วน) ตลอดเส้นทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามบนเส้นทาง ซูฮัว โดยอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านจะเป็น หน้าผาสูง

 

อทยานแหงชาตไทหลเกอ

เที่ยง                 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ FARGLORY OCEANPARK ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ ตื่นตากับปลานานาชนิดที่หาดูได้ยากยิ่งผ่านอุโมงค์แก้วสัมผัสอย่างใกล้ชิด  กลับสู่เมืองฮัวเหลียน

อทยานธรรมชาตทาโรโกะ

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

                      พักที่ :AZURE HOTEL HUALIAN ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

AZURE HOTEL

 

วันที่ห้า        ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เช้า                   บริการอาหารเช้า  อาหารกล่อง

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป โดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงไทเป 

เที่ยง                 บริการอาหารมื้อกลางวัน ภัตตาคารอาหารพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบูไต้หวัน

เมองไทเป

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์กู้กง  มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้  และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) แหล่งรวมเทรนวัยรุ่นใหม่ๆ อิสระทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน Q เที่ยวบินที่ TG635

23.05 น.            ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

vvvvvvvvv

 

อัตราค่าบริการ 

 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดียว

จ่ายเพิ่ม

30 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62

(ปีใหม่)

42,900

42,900

42,900

41,900

8,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสม และ ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน

 

 

*** 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทย และ ไกด์ท้องถิ่นบริการคะ

 

อัตรานี้รวม

 

w ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน

 

w ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม

 

w ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

 

w ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

 

w ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

 

w ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.

 

w ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

w ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,1000/ 500,000 บาท

 

 *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

 

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019

ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

wค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)

 

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีทุกชนิด
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150TWD/ วัน / คน (ลูกค้า) )<150*5 วัน = 750 TWD/คน(ลูกค้า)>
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 

กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ  20,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง

 

พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต

 

1. เงินสด                                

 

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

 

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์(กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)

 

ธ.กสิกรไทย                  สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

 

ธ.ไทยพาณิชย์                          สาขาสาธุประดิษฐ์                       ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

 

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย (นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

{ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 

{ พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย

 

การยกเลิก

 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ

 

  * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 

* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 

* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

 

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง

 

* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 

* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน,แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไต้หวันที่ไหนดี

BACK

 โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย