iamvacation dot com

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ จงเรี่ยฉือ 4วัน 3คืน (IT) ราคา 13,999.-

 

 Taiwan4
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 13,999.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: TIGER AIR (IT)
 วันที่: สิงหาคม - ตุลาคม 2561
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิว ตึกไทเป 101

ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

 

ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิว ตึกไทเป 101


ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

และซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันแรก     กรุงเทพฯ -  ไต้หวัน – เถาหยวน  

 

18.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3  ผู้โดยสารขาออก  ROW 5  ( GATE 5 ) สายการบิน TIGER AIR เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

20.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่  IT506

(ไม่มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

00.30+1 น.   ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่  KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง   เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ –  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง
                ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำท่านนมัสการ  ศาลเจ้าขงจื้อ  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

 4850

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพ

วาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ  ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อม

รอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา”แล้วนำท่านสู่ ร้านชา  ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยังมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำร้อน เพราะชาเขียวผงนี้สามารถชงได้กับน้ำอุณหภูมิปกติ และชงกับน้ำเย็นได้ หรือจะเพิ่มความอร่อยด้วยการชงกับยาคูลท์ เป็นต้น

จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 

พักที่ REGAL INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม     ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น

                  จุดชมวิวชั้น 89)  - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  เพื่อนำท่านสู่  ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด  อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท๊อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

 

51

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านถ่ายรูปกับตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ไต้หวันมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหมาะกับผิวหน้าคนเอเชีย 

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

พักที่   RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่       GERMANTUM POWER –  อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่  ศูนย์GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละ

กำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย

 52

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อนระลึกถึงวีรชนในสมัยปฎิวัติล้มระบอบแมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นเรื่อยมาถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ชมทหารประจำการเพื่อเคารพต่อดวงวิญญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในการชมสถานที่นี้ จากนั้น ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี  ซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้นำประเทศไต้หวัน

กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

15.40 น.       เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  TIGER AIR  เที่ยวบินที่  IT505

(ไม่มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

18.45 น.       ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 

หมายเหตุ

รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 4 ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสับปะรด

เครื่องสำอาง และ GERMANIUM SHO

 ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี

+ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี

+ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

30 ส.ค.–02 ก.ย.61

13,999

13,999

13,999

13,999

4,500

14 - 17 ก.ย.61

13,999

13,999

13,999

13,999

4,500

21 - 24 ก.ย.61

13,999

13,999

13,999

13,999

4,500

05 – 08 ต.ค.61

13,999

13,999

13,999

13,999

4,500

12 – 15 ต.ค.61

13,999

13,999

13,999

13,999

4,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน 

 

 25 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นบริการคะ

 

อัตรานี้รวม

ü ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน

ü ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

ü ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

ü ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

ü ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

ü ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019

ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย

อัตรานี้ไม่รวม

ûค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)

û ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด

û ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 250TWD/ วัน / คน (ลูกค้า) (=1000 TWD / ลูกค้า)

û ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ  10,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง

พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต

1. เงินสด                                

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์(กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)

ธ.กสิกรไทย                  สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์              สาขาสาธุประดิษฐ์                       ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

 

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย        (นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย        ของท่านเป็นสำคัญ

 

{ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

{ พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

- ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย