iamvacation dot com

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น

 

taiwan    
ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 14,555.-
ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Tigerair
วันที่ : 23-26 สิงหาคม 2561
   

 อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก , เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง + อาหารทะเล + กุ้ง

 

ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย่หลิว - จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

 

วันที่แรก       สนามบินดอนเมือง ไต้หวัน เถาหยวน

16.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 5 สายการบินไทเกอร์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.00 น. เดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบินไทเกอร์ แอร์ เที่ยวบินที่ IT 506  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง
00.40 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าที่พัก
พักที่ FULLON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       ผูหลี่ วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ชิมชาตลาดฟ่งเจี่ย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองผูหลี่ เดินทางสู่ วัดจงไถฉันซื่อ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำ ภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆ พระองค์ได้ที่นี่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เป็ดย่าง
พาท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา และ นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง นำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจากเห็ดหลินจือ และทำท่านสู่แหล่ง
ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เมืองไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า เครื่อง
สำอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างพอใจ
เย็น  ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มที่***
หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ HETI HOTEL TAICHUNG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป101 – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ร้านเหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด และแวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้า Cosmetics ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางมากมาย
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานเหย่หลิว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็ คือ รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... อาหารทะเล + กุ้งมังกร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่ง ราชวงศ์ชองมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากจึงเป็นที่นำมาของการท่องเที่ยว นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ปราด้า, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่ เป็นต้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Puma นำท่าน ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือเต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็นก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีสินค้ามากมาย เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
เย็น  ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มที่***
พักที่ TAN LONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

 

วันที่สี่       ไทเป – หอคอยระลึกเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม – กลอเรีย เอ้าท์เลท – เถาหยวน – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
กลางวัน  ***** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *****
นำท่านสู่ กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟสซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
15.45 น. เหิรฟ้าโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ IT 505 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ พิเศษสำหรับ 25 ท่านเท่านั้น

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กเสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

23 - 26 ส.ค.61

14,555

14,555

14,555

3,500

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ – ไทเป - กรุงเทพฯ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,200 NT$***
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
- ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 ไต้หวันประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561พำนักได้ 30 วัน

***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***  

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

>> งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
>> งวดที่ 2 : ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
>> หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา กลัดบ้านห้วย
3. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางลลิตา กลัดบ้านห้วย ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-688-5599)
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 - 10,000 บาท แล้วแต่กรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมโรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

 

 

 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย