iamvacation dot com

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว โปโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่นดีดีราคาถูก

ทัวร์ ฮอกไกโด นอนสกีรีสอร์ท 6 วัน 4 คืน (TG)

 otaru-canal-winter
 ราคาทัวร์เกาหลีเริ่มต้น : 58,900.-  
 ทัวร์เกาหลี : 6 วัน 5 คืน
 สายการบินThai Airways 
 วันที่:  29 ธันวาคม 2561- 3 มกราคม 2562

 Thai AirwaysI resize                                                                                                  

ทัวร์ฮอกไกโด

ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  – เมืองอาซาฮิคาว่า  – อิออนพลาซ่า
หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – อิสระที่ฟุราโน่  – ยูบาริ สกีรีสอร์ท
เมืองโอตารุ – ตลาดซังคะคุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนสัตน์มารุยามา   
 

ทัวร์ญีปุ่นดีดี

 วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

20.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 2 ROW - C เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

23.55 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670

(น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)  /  บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง

 

วันที่สอง        ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  – เมืองอาซาฮิคาว่า  – อิออนพลาซ่า

08.20 น.      ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร  (คำว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน) ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ำ และปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพร้อม เสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทาระบะ และปูซึไว ปูที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทาน  พร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดจากเมืองไทย  และอาหารบุฟ่เฟ่ต์นานาชนิด

บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปะโระ เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี้อุดมไปด้วยแม่น้ำลำธารหลายสายและล้อมรอบไปด้วยภูเขา และยังเป็นเมืองที่หนาวสุดๆ เพราะหิมะตกหนักเป็นเวลานาน และ ตกถี่มาก จึงทำให้อุณหภูมิติดลบตลอดในช่วงฤดูหนาว จากนั้น นำท่านสู่ อิออนพลาซ่า เป็นศูนย์ค้าปลีกและมีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค โดยภายในห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์ซึ่งก็คือห้างจัสโก้ และส่วนที่เป็นพลาซ่าหรือร้านค้าย่อยน อกจากนั้นยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกและราคาไม่แพงมากนัก

ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่Asahikawa Smile Hotel หรือเทียบเท่า http://www.smile-hotels.com/asahikawa/

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ซัปโปโรผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อิออนพลาซ่า ญี่ปุ่น

 

วันที่สาม       หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – อิสระที่ฟุราโน่  – ยูบาริ สกีรีสอร์ท

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมงชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่านี้มีร้านราเมง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมงที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย  

กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ ฟุราโน่รีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งเรือกล้วยบนหิมะ(800 เยน/คน) ขี่รถสำหรับขี่บนหิมะ(2 ท่าน 8,000 เยน/คัน) สเลด (300 เยน/คน) เป็นต้น โดยอัตราค่าเครื่องเล่นต่างๆ ไม่รวมอยู่ในรายการให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ขาวละเอียดดั่งผงแป้งที่ตกในช่วงฤดูหนาว เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท  ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก

                   นำท่านเดินทางสู่ ยูบาริ สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้ ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่าน จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ “หิมะ” อันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจาก เนินเขาหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ มีสถานที่เล่นสกีสำหรับพวกมือใหม่ และสำหรับเด็ก อย่างปลอดภัย (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์ทุกอย่าง ค่าลิฟท์ ค่าครูฝึกสอนและค่าเช่าชุดสำหรับเล่นสกี) (ประมาณ 15,000 เยน)   

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ สกีรีสอร์ท ญี่ปุ่นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สกีรีสอร์ท ญี่ปุ่น

ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที Yubari Shuparo Hotel หรือเทียบเท่า https:// Shuparo.yubari-resort.com/  

หลังอาหารค่ำไม่ควรพลาดประสบการณ์ “ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น” น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

 

 

 

วันที่สี่    เมืองโอตารุ – ตลาดซังคะคุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนสัตน์มารุยามา    

 

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

                จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลิน     กับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของชาวญี่ปุ่น เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซังคะคุ ตลาดนี้มีทั้งร้านขายอาหารทะเลสดๆ ของแปรรูปต่างๆ และร้านอาหารอยู่ภายใน ซึ่งพอได้เข้าไปเราจะกลายเป็นคนดังทันที เพราะพ่อค้าแม่ค้า ต่างเรียก ต่างตะโกนขายของกันอย่างมุ่งมั่น แม้ว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ พวกเขาก็บริการเราด้วยรอยยิ้มและเต็มที่กับการบริการมากๆ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง  แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

 

otaru-canal-winterผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตลาดซังคะคุผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 

กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ สวนสัตว์มารุยามะ(Maruyama Zoo) ตั้งอยู่เชิงเขามารุยามะ บริเวณแถบชานเมืองของซัปโปโร (Sapporo) นี่เอง โดยที่สวนสัตว์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์ประจำเมืองซัปโปโรเลยก็ว่าได้ ยิ่งวันเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดต่างๆจะเห็นได้เลยว่าเค้าจะพาเด็กๆ มาเที่ยวชมดูเจ้าสัตว์น้อยใหญ่เต็มไปหมด สวนสัตว์แห่งนี้จะว่าใหญ่ก็อาจไม่ได้ใหญ่โตจนเดินวันนึงไม่หมดนะคะ เอาเป็นว่าขนาดกำลังพอดีเดินไม่เหนื่อยเกินไป ที่สำคัญเค้ามีการแบ่งเป็นโซนต่างๆ อีกด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโซนวิวัฒนาการของสัตว์ โซนร้านค้า โซนสำหรับเด็กที่สามารถเข้าไปเล่นกับสัตว์ได้ โซนนก โซนลิง และโซนหมีขั้วโลก สิ่งที่นับว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ต้องยกให้โซนสัตว์จากเขตร้อนชนิดต่างๆ อย่าง ยีราฟ แพนด้าแดง เสือ สิงโต และจิงโจ้ เป็นต้น และสัตว์เขตหนาวอย่างหมีขั้วโลก หมีสีน้ำตาล หมาป่า และนกเพนกวิน

ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า https://www.apahotel.com

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนสัตว์มารุยามะ(Maruyama Zoo)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนสัตว์มารุยามะ(Maruyama Zoo)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนสัตว์มารุยามะ(Maruyama Zoo)

 

วันที่ห้า       ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค-หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส –

                 ดิวตรี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

 เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มาถึงประเทศที่ได้ชื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่งหนึ่งของโลกทั้งที เราจึงเปิดประสบการณ์ให้ท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html (ทางบริษัทฯ ได้เตรียมตั๋วรถไฟ One Day Pass สำหรับทุกท่าน)

สถานที่แนะนำ

 - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทซัปโปโร บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่         แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน้ำตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์กันไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์)

- ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่า

 - สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น

-  ตึก JR TOWER สูงที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า,  โรงแรม, โรงภาพยนตร์, ศูนย์อาหาร อีกทั้งเป็นย่านชุมชน มีร้านค้ามากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศาลเจ้าฮอกไกโดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนสาธารณะโอโดริ

**** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน****

เที่ยง-ค่ำ                        ä อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาเที่ยวของท่าน

     ã พักที่ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า https://www.apahotel.com

 

 

วันที่หก       ท่าอากาศยานซิโตเสะ - กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โรงงานตั้งอยู่ในสวน Shiroi Koibito  ภายในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และก็โรงงานชอคโกแลตที่มีชื่อเสียง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายๆกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นอกจากนั้นที่สวนแห่งนี้ยังมีสนามซ็อคเกอร์อยู่ด้วย ที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งนี้คุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่าง ๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่คุณยังสามารถชมการผลิตคุกกี้สอดไส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดด้วย

12.30 น.     ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโร(Sapporo) ที่สำคัญอยู่ใกล้ๆ เส้นทางที่ไปยังสนามบิน New Chitose มากๆ เรียกได้ว่าจะช็อปปิ้งปิดท้ายก่อนกลับได้สบายๆเลยล่ะค่ะ โดยห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mallที่บอกเลยว่าช็อปเพลินเว่อร์ เนื่องจากที่นี่นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นoutlet mall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดเชียงนะคะ ดังนั้นหายห่วงเรื่องของน้อยไม่คุ้มมาได้เลย  มิสึอิเอ้าท์เลตพาร์คนั้นเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง  ซึ่งภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย ถ้าหิวก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้เหนื่อยเพราะด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่งที่มีเมนูขึ้นชื่อๆท้องถิ่นให้ชิม แถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำฮอกไกโด (Hokkaido Roko Farm Bridge)ให้ได้ซื้อของติดไม้ติดมืออีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ

18.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 681

23.50 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

vvvvvvvvvvvvvvv

 ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล้ท์เดินทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 

 โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :

1ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน้ำดื่มในห้อง
2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิ่งที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกำหนดให้ รถบัสที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกๆวัน บริษัทจะต้องนำคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก **

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(2-3 ท่าน/ห้อง)

(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )

อายุต่ำกว่า 12 ปี

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(มีเตียง)

อายุต่ำกว่า 12 ปี

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562

58,900.-

8,000.-

 

 

 

 

วิธีการชำระเงิน           ชำระมัดจำ ท่านละ  15,000 บาท

1. เงินสด                                  

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)

ธ.กสิกรไทย                    สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์                ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์                สาขาสาธุประดิษฐ์            ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

{กรณีไม่ใช้ตั๋วลด 25,000 บาท (ก่อนทำการจองให้ติดต่อสอบถามกับพนักงานขายทุกครั้ง)

{  แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

{ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

อัตรานี้รวม

{ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)

{ ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

{ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง  

{ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

{ ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 - 3 ท่าน / ห้อง)                   

{ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ

{ ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ                                   

{ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ

{ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 

อัตรานี้ไม่รวม

{ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

{ ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ, พนักงานยกกระเป๋า

{ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน

{ ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)

{ ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด      

{ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน)

 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

{ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้                              

{ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง          ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

{ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท         ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน         คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน         ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

{ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

 

เงื่อนไขอื่นๆ

-        รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

-        ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง) 

-        ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

-        ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม

-        กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

-        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-        มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ

-        อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

-        ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)

-        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

-        บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ

-        เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

 

-        บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,โปรโปชั่นทัวร์เกาหลีราคาถูก,แพ็คเกจทัวร์เกาหลี 

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

 
 
 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย