iamvacation dot com

ทัวร์แคชเมียร์ THE ELEGANCE OF INDIA 8 วัน 6 คืน (TG)

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ Lake Dal
 ราคาทัวร์เริ่มต้น :52,500.-
 ทัวร์ : 8 วัน 6 คืน
 สายการบิน: แอร์อินเดีย (AI)
 วันที่:  มกราคม - เมษายน 2561
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดียดีดี

วันแรก           กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองเดลี – วัดอัครชาดาม – เมืองอัครา

 

05.00 น.            คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ …...  สายการบินไทย (TG)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

07.00 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่TG 323

***สายการบินสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ 30 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก. / มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่อง***

09.55 น.          ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติิอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

                    นำท่านเดินทางสู่วัดอัครชาดาม (Akshadham)ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swaminarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ ได้เวลาสมควร

** ปิดทำการทุกๆ วันจันทร์ **

กลางวัน             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดียเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล สลับกันกับเมืองเดลลี และ เป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล

ค่ำ                  ä บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ã พักที่Hotel Howard The Fernหรือเทียบเท่า 4 ดาว (อัครา)

 

วันที่สอง         ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – เมืองชัยปุระ  

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางชม ทัชมาฮาล * ปิดทำการทุกๆ วันศุกร์ * มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัส โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค ที่เป็นถ้อยคำอุทิศและคำอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับ ลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ซึ่งประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากชาวเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม ซึ่งจะมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ โดยทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี ใช้เงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20,000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน  จากนั้นนำท่านชม อัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ป  ระทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทัชมาฮาล panorama

 

 

กลางวัน            ä บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระหรือ มหานครสีชมพู(ระยะทางประมาณ 241 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)  โดยในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพูเช่นเดิม ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Jaipur panorama

 

 

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม 

                        ã พักที่Hotel KK Royal Daysหรือเทียบเท่า 4 ดาว (ชัยปุระ)

 

วันที่สาม        ฮาวา มาฮาล – พระราชวังแอมเบอร์ – เมืองเดลี

 

เช้า       ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม                                          

จากนั้นนำท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม สร้างโดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ ออกแบบโดย ลาล ชันด์ อุสถัด โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ

“Palace Of Wind” เรียนเชิญทุกท่านจิบกาแฟ และถ่ายรูป ฮาวา มาฮาล ในมุมที่สวยที่สุด Wind View Cafe or Tattoo Cafe

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hawa Mahal panorama

 

 

 

 

กลางวัน             ä บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ป้อมแอมเบอร์ ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดย มหาราชา มาน สิงห์           ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง และถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย โดยภายในกำแพงเมืองแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วย ดิวันอิอัม คือ ท้องพระโรงกลาง, ดิวันอิกัส คือ ท้องพระโรงส่วนพระองค์ชีชมาฮาล คือ พระตำหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา และ จัย มานดีร์ ซึ่งเป็นตำหนักอยู่บนชั้นสอง, อารัม บักห์ ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ สุกห์นิวาส ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตำหนัก ทำให้ภายในตำหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต (รวมค่านั่งรถจี๊ปชมบริเวณรอบๆ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Amber Fort panorama

                        นำท่านเดินทางกลับ เมืองเดลี (ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที)

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่Hotel Muse Sarovar Porticoหรือเทียบเท่า 4 ดาว (เดลี)

 

วันที่สี่          เมืองศรีนาการ์ – เมืองกุลมาร์ค

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี

10.15 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาการ์โดยเที่ยวบินที่AI 825

11.45 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติศรีนาการ์(แคชเมียร์)

กลางวัน            ä บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

บ่าย                              นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุลมาร์ค(ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)และเก็บภาพความสวยงามระหว่างทางไป เมืองกุลมาร์ค

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ã พักที่Hotel The Vintageหรือเทียบเท่า 4 ดาว (กุลมาร์ค)

 

วันที่ห้า         เมืองกุลมาร์ค – ขึ้นกอนโดลา – เมืองศรีนาการ์ – สวนโมกุล – สวนซาลิมาร์ – สวนนิซาร์  – จามามัสยิด

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา)  ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์คท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย และ กุลมาร์คมีชี่อเสียงในฐานเป็นสถานที่ที่เล่นสกีซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว (รวมค่าขึ้นกอนโดลา)

ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาการ์ (ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Gulmarg panorama

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน             äบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens)ได้รับฉายาว่า “สวนสวรรค์แห่งดอกไม้” ในฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม จะสวยงามเมื่อย่างเข้าเดือนเมษายน สวนนี้สร้างโดย จักรพรรดิอักบาร์ ทรงครองแคชเมียร์ปี พ.ศ. 2128 ทรงครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี มีทั้งน้ำพุ สระน้ำและลำธารอยู่ภายใน สวนชาลิมาร์ (Shalimar)สร้างในสมัยราชวงศ์โมกุล ในช่วงสมัยของ จักรพรรดิจาฮันจีร์ (Jehangir) สร้างเพื่อ พระมเหสีเนอร์ เจฮัน (Nur Jehan) อันเป็นที่รักและเป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย สวนนี้กว้าง 539 เมตร ยาว 182 เมตร มีพื้นที่สำหรับกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบันมีบันไดทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุ ใกล้ๆ จะมี “สวนนิชาท” (Nishat) ที่มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี สวนนิซาร์ท (Nishat)มีการตกแต่งคล้ายๆ กัน มีลานน้ำพุ ทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน แต่ที่พิเศษกว่าคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้น หันหน้าสู่ทะเลสาบ

นำท่านเดินทางสู่ จามามัสยิด (Jama Masjid) มีสภาพเป็นมัสยิดเปล่า ไม่มีรูปเคารพอะไรทั้งสิ้น แท่น บูชาหรือเครื่องสักการะบูชาก็ไม่มี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและทราย

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

                        ã พักที่Royal Group of Houseboat(Dal Lake)หรือเทียบเท่า 4 ดาว (ศรีนาการ์)

 

วันที่หก          กลาเซียร์โซนามาร์ค – ป่าวอลนัต – เทือกเขาหิมาลัย

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า บนเรือที่พัก

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางชมความงามของ

กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์กราเซีย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์ หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน ผ่านชม ป่าวอลนัต ที่ใหญ่ที่สุดปลูกเรียงราย และภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตาตลอดสองข้างทาง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Sonamarg panorama

กลางวัน             äบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

                        อิสระเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วย เทือกเขาหิมาลัย ที่มีความสวยงามจนหาคําบรรยายไม่ได้ เ้สมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

                   ã พักที่Royal Group of Houseboat(Dal Lake) หรือเทียบเท่า (ศรีนาการ์)

 

วันที่เจ็ด     ล่องเรือชิคาราทะเลสาบดาล – เมืองเดลี – ป้อมแดง – วัดลักษมีนารายัน 

06.00 น.            บริการ Morning Call

07.00 น.            จากนั้นนำท่านเดินทาง ล่องเรือชิคาราทะเลสาบดาล เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว

                        ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชมกันในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นๆ ผู้คนนิยมมานั่งเรือ

ชิคารา ชมวิวทิวทัศน์ บรรยากาศแบบโรแมนติก จนได้ชื่อว่า “มาแคชเมียร์ แล้วไม่ได้ล่องเรือชิคาราทะเลสาบดาลแล้ว เหมือนมาไม่ถึงแคชเมียร์” (เรือชิคารา เป็นพาหนะหลักสำหรับผู้ที่พักบ้านเรือในทะเลสาบดาล ตลอดแนวริมฝั่งทะเลสาบที่ติดกับถนน Boulevard มีท่าจอดเรือข้ามฟากอยู่เป็นระยะๆ)

ä บริการอาหารเช้า บนเรือที่พัก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Lake Dalผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Lake Dal

09.00 น.            สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติศรีนาการ์(แคชเมียร์)

11.30 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองเดลีโดยเที่ยวบินที่AI 828

13.00 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติิอินทิราคานธี

กลางวัน             äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ป้อมแดง หรือ Red Fortหรือที่คนอินเดียทั่วไปเรียกว่า ลาล ขีลา สร้างขึ้นจากหินทรายแดง เป็นพระราชวังของชาห์ เชฮันพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งของราชวงศ์โมกุล (องค์เดียวกับที่ทรงสร้างทัช มาฮาล)

                    ได้เวลาอันสมควรนำท่านเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับณ วัดลักษมีนารายันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 เพื่อบูชาพระนารายณ์ (พระผู้พิทักษ์โลก) และพระลักษมี (เทพแห่งความมั่งคั่ง) เป็นที่ซึ่งคนอินเดียและคนต่างชาติที่นับถือเทพเจ้าทั้งสององค์นิยมไปกราบไหว้ขอพร ซึ่งเชื่อว่าจะทรงบันดาลให้สมความปรารถนา

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

                        ã พักที่Hotel Muse Sarovar Porticoหรือเทียบเท่า 4 ดาว (เดลี)

วันที่แปด        ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี (อินเดีย) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น.            นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติิอินทิราคานธี

11.10 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)โดยเที่ยวบินที่TG 324

16.40 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

++++++++++++++++++

อัตราค่าบริการ (ราคาสำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป)

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2 - 3 ท่าน/ห้อง)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

มกราคม - กรกฎาคม 2562

52,500

10,000

 

 

 

 

 

 

วิธีการชำระเงิน   ชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท         

1. เงินสด

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อ นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)     

                        ธ.กสิกรไทย     สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์    ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

                        ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาสาธุประดิษฐ์             ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
{  แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

{ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

อัตรานี้รวม

üค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ เดลี กรุงเทพฯ

üค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภายในประเทศ สายการบินแอร์อินเดีย เส้นทาง เดลี ศรีนาการ์ เดลี (ไม่Guarantee Fare)

üค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง

   โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม) / ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

üค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง

üค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

üค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 - 3 ท่าน / ห้อง)     

üค่าขึ้นกอนโดล่า

üค่านั่งรถจี๊ปที่ป้อมแอมเอร์

ü ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ

üค่าน้ำดื่มบริการ2 ขวด/วัน

ü ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

rค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)

rค่าVISA (ไม่เกิน 3,000 บาท)

rค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น1,700 บาท / ท่าน

rค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

rค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน

rค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด      

ทัวร์อินเดีย,เที่ยวอินเดีย,แพ็คเกจทัวร์อินเดีย,โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย,ทัวร์อินเดียราคาถูก

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย