iamvacation dot com

ทัวร์อินเดีย THE Classic IN India เดลี อัครา ทัชมาฮาล นครชมพู อัคราฟิร์ท 4 วัน 3 คืน (TG)

 

 38790802 xl
 ราคาทัวร์เริ่มต้น :28,500.-
 ทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: การบินไทย (TG)
 วันที่:  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดียดีดี

รวม1

วันแรก      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองเดลี – พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี – วัดอัครชาดาม – กุตับมีนาร์  - เมืองอัครา

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ TG 323
***สายการบินสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ 30 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก./มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่อง***
09.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติิอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี ตั้งอยู่บนถนน Tees January Marg ภายในประกอบด้วยบ้านพักที่มหาตมะคานธีอาศัยอยู่ในช่วง 144 วันสุดท้ายของชีวิต ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2490 จนกระทั่งถูกลอบสังหารใน วันที่ 30 มกราคม 2491 นิทรรศการแสดงภาพชีวประวัติและเรื่องราวการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช อนุสรณ์สถาน ณ บริเวณที่มหาตมะคานธีเสียชีวิต รูปปั้นมหาตมะคานธี เปลวเพลิงเป็นเครื่องรำลึกถึงมหาตมะคานธี กลองสันติภาพ ห้องจัดแสดงตุ๊กตาจำลองเรื่องราวชีวิตของมหาตมะคานธี ภายในบริเวณอาคารบ้านพักเป็นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของมหาตมะคานธี ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของมหาตมะคานธี และเอกสารอื่นๆ รวมถึงภาพยนต์สารคดีที่แสดงถึงชีวประวัติ แนวความคิด และการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียกร้องเอกราชของมหาตมะคานธี โดยการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ อีกด้วย
จากนั้นนำท่านชม วัดอัครชาดาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swaminarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ เป็นหอสูงที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้ สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน เดิมพระเจ้าปฤถวีราช กษัตริย์ฮินดูทรงสร้างหอไว้สูงเพียง 95 ฟุต เพื่อให้ลูกสาวขึ้นไปดูแม่น้ำยมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะสวดมนต์ และในบริเวณกุตับมีนาร์ ยังมีถาวรวัตถุเป็นศิลปะฮินดูเดิม ซึ่งมุสลิมมาสร้างเสริมเติมแต่งให้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของคนไปเยี่ยมชมไม่แพ้หอกุตับมินาร์ คือ เสาเหล็ก ทำด้วยเหล็กอย่างดีไม่เป็นสนิม สัณนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เสามีคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤต เป็นคำบูชาถวายพระวิษณุ การฝังเสาทำได้แน่นหนามาก เล่ากันว่ากษัตริย์มุสลิมพยายามเอาปืนใหญ่ยิงใกล้ ๆ ยังไม่โค่นไม่ร้าว รอยเสาที่ถูกปืนใหญ่ ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวอินเดียระหว่างเส้นทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ......................................................................... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (อัครา)

วันที่สอง      ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – เมืองชัยปุระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางชม ทัชมาฮาล มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัส โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค ที่เป็นถ้อยคำอุทิศและคำอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับ ลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ซึ่งประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากชาวเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม ซึ่งจะมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ โดยทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี ใช้เงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20,000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน จากนั้นนำท่านชม อัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ป ระทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ มหานครสีชมพู โดยในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพูเช่นเดิม ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ......................................................................... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (ชัยปุระ)

วันที่สาม         เมืองชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้ พาเลส - ฮาวา มาฮาล - เมืองนิวเดลลี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมแอมเบอร์ ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดย มหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง และถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย โดยภายในกำแพงเมืองแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วย
ดิวันอิอัม คือ ท้องพระโรงกลาง , ดิวันอิกัส คือ ท้องพระโรงส่วนพระองค์

ชีชมาฮาล คือ พระตำหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา และ จัย มานดีร์ ซึ่งเป็นตำหนักอยู่บนชั้นสอง, อารัม บักห์ ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ สุกห์นิวาส ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตำหนัก ทำให้ภายในตำหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต (พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป)
จากนั้นนำท่านชม ซิตี้ พาเลส ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ พระราชวังถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบันได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวัง ส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นนำท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม สร้างโดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ ออกแบบโดย ลาล ชันด์ อุสถัด โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนิวเดลลี เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ......................................................................... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เดลี)

วันที่สี่          สนามบินอินทิราคานธี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย
11.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 324
16.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

++++++++++++++++++

         อัตราค่าบริการ (ราคาสำหรับผู้เดินทาง 20 ท่าน ขึ้นไป)

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)

พักเดียว

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562

28,500 .-

5,000 .-

 

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระมัดจำคนละ 15,00 บาท

1. เงินสด 
2. เช็ค สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา กลัดบ้านห้วย
3. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางลลิตา กลัดบ้านห้วย ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-688-5599) 
ธ. กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย) 
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ– อินเดีย – กรุงเทพฯ
- ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถื่น 1,500 บาท / ท่าน
- ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
- ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

ทัวร์อินเดีย,เที่ยวอินเดีย,แพ็คเกจทัวร์อินเดีย,โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย,ทัวร์อินเดียราคาถูก

 

BACK

 

โหลดโปรแกรมทวร

 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย