iamvacation dot com

ทัวร์ฮ่องกงดีดี เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงช้อปปิ้งเซลล์

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX) (Pro Disney)

 61976627 xl
 ราคาทัวร์ฮ่องกงเริ่มต้น : 15,999.-
 ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน
 สายการบิน: คาเธ่ย์ แปซิฟิค  (CX)
 วันที่: กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
                                                                                                                                                                                            

 

ทัวร์ฮ่องกง

 

พิเศษ !!! พักฮ่องกง 2 คืน ... บินไฟล์ทเช้า

นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์  วัดหวังต้าเซียน

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน

ทัวร์ฮ่องกงดีดี

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค –  เลดี้ย์ มาร์เก็ต 

04.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์   M  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.40 น.       ออกเดินทางสู่  ฮ่องกง  โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่   CX616

                    ( บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง )

10.25 น.       ถึง สนามบินนานาชาติ Cheak Lap Kok  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

06.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์

                   แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.25 น.       ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.10 น        ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

                    นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่า สู่ ฝั่งเกาลูน  ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่  จุดชมวิวเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิคตอเรียและเกาลูน พีคแทรม เป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) เมื่อคุณไต่ระดับขึ้นไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้าถึงอาคารด้านบนแล้วนั้น ท่านยังสามารถขึ้นไปชมดาดฟ้าที่เรียกว่า Peak Tower Sky Terrance (ไม่รวมค่าเข้าชม) อาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีค มีลักษณะคล้ายทั่ง ด้านในนั้นมีร้านค้าหลายร้าน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านนั่งรถโค้ชกลับลงมาด้านล่าง นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเลดี้ย์ มาร็เก็ต ประกอบด้วยร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้าน ทอดยาว 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนนตุงชอยซื่อของตลาดแห่งนี้ มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัยเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ให้โอกาสคุณได้ฝีกฝนทักษะการต่อรองราคาอย่างเพลิดเพลิน แต่ในปัจจุบันมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เครื่องสำอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน ซีดีและของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ และเพลินเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จำเป็น ต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  ไม่มีบริการอาหาร *** สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก

60671258 xl

ที่พัก SILKA SEAVIEW HOTEL / SILKA FAE EAST HOTEL / SAV / MK HOTEL

หรือเทียบเท่า 3*  ห้องพักขนาดเล็กประมาณ 10 - 12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

 

 

วันที่สอง    ฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย  - Symphony of Lights

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ๋มซำ

                    นำท่านเดินทางชม หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องราง และเครื่องประดับติดตัว

                    นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

 

47829544 xl

 

 

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ นำทุกท่านสู่ จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าที่สำคัญของฮ่องกง ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริ่มต้นของฮ่องกง น้ำลึกที่คั่นระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบันอ่าวนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการดำเนินชีวิตของเมือง และยังเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์เมืองที่งดงามเป็นเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำทุกท่านไปชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  ไม่มีบริการอาหาร ***   สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก

                    ที่พัก  SILKA SEAVIEW HOTEL / SILKA FAE EAST HOTEL / SAV / MK HOTEL

หรือเทียบเท่า  3* ห้องพักขนาดเล็กประมาณ 10 - 12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วันที่สาม   สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ –  ฮ่องกง  – กรุงเทพฯ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ๋มซำ

กรณีไม่ไป ดิสนีย์แลนด์ หัก ค่าใช้จ่ายได้ 2,000 บาท

กรณีเปลี่ยนจากดิสนีย์แลนด์ไปลันเตา กระเช้านองปิง 360 หัก ค่าใช้จ่ายได้ 1,000 บาท

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ซึ่งอาณาจักรแห่งจินตนาการนี้จะประกอบด้วยพื้นที่ 5 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์และกริซลีย์กัลช์-ทอย สตอรี่แลนด์ โซนใหม่ล่าสุด ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ อย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย พร้อมกับพบโซนใหม่ล่าสุด IRON MAN Experience หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก คุณจะได้บินไปกับไอร่อนแมนเหนือฟากฟ้าของฮ่องกง เพียงแค่หยิบแว่นตา StarkVision ขึ้นสวมใส่แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเอง และมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ รวมถึงชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการบินขึ้นคุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ Hong Kong Stark Tower ห้องแสดงนิทรรศการที่สุดตื่นตาตื่นใจ และ Stark Expo จะแบ่งห้องแสดงนิทรรศการออกเป็นหลายห้อง ใน Hall of Protection คุณสามารถชมชุด Iron Man MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดและความล้ำหน้าชั้นนำต่างๆ ในพลังของการป้องกัน จากนั้นเข้ามาสัมผัสเบื้องลึกถึงวิธีที่เตาปฏิกรณ์อาร์คสร้างพลังงานที่สะอาดเพียงพอ และยั่งยืนเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปทั่วทั้งเมืองใน Hall of Energy ตามด้วย Hall of Mobility ซึ่งคุณจะเห็นผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด จากสตาร์ค อินดัสตรี้ และเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ตามอัธยาศัย

 61976627 xl76620669 xxldisneyland2

          *** อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย  เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องนานาชนิดอย่างจุใจ ***

พร้อมกันตามเวลานัดหมาย   (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.30 น.      ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX617

                (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.25 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

19.50 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.45 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22.00 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.55 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

²²²²²²²²²²²²

 

วันเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

จ่ายเพิ่ม

13 – 15 ก.ย.  61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

21 – 23 ก.ย. 61

CX700  0815 - 1215

CX703  1950 - 2145

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

27 – 29 ก.ย. 61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

05 – 07 ต.ค. 61

CX700  0815 - 1215

CX703  1950 - 2145

17,999.-

17,999.-

17,999.-

3,500.-

11 – 13 ต.ค. 61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

18,999.-

18,999.-

18,999.-

3,500.-

19 – 21 ต.ค. 61

CX700  0815 - 1215

CX703  1950 - 2145

18,999.-

18,999.-

18,999.-

3,500.-

25 – 27 ต.ค. 61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

17,999.-

17,999.-

17,999.-

3,500.-

09 – 11 พ.ย. 61

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

10 – 12 พ.ย. 61

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

16 – 18 พ.ย. 61

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

23 – 25 พ.ย. 61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

30 พ.ย.– 02 ธ.ค.

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

01 – 03 ธ.ค. 61

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

18,999.-

18,999.-

18,999.-

3,500.-

07 – 09 ธ.ค. 61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

18,999.-

18,999.-

18,999.-

3,500.-

14 - 16 ธ.ค. 61

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

28 – 30 ธ.ค. 61

CX700  0825 - 1210

CX709  2200 - 2355

23,999.-

23,999.-

23,999.-

5,500.-

31 ธ.ค.-02 ม.ค.62

CX700  0825 - 1210

CX709  2200 - 2355

24,999.-

24,999.-

24,999.-

5,500.-

04 – 06 ม.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

11 – 13 ม.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

12 – 14 ม.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

18 – 20 ม.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

25 – 27 ม.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

22 – 24 ก.พ. 62

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

23 – 25 ก.พ. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

01 – 03 มี.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

08 – 10 มี.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

15 – 17 มี.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

16 – 18 มี.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX709  2200 - 2355

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

22 – 24 มี.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

29 – 31 มี.ค. 62

CX616  0640 - 1025

CX617  2130 - 2325

16,999.-

16,999.-

16,999.-

3,500.-

 

อัตรานี้รวม

ü ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ

ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

ü ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

ü ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)

ü ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.

ü ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

ü ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)

üมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

û ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถ     ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป  90 หยวน/ท่าน***

û ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

û ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

û ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.

û ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

û ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

û ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ,

    ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 20 วัน

1.  เงินสด                               

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์   (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)     

ธ. กสิกรไทย           สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์        สาขาสาธุประดิษฐ์                     ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  068-2-94515-5

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับจากวันที่จะออกเดินทาง

- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 - 10,000 บาท แล้วแต่กรณี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1 - 10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2.  เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.    บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

5.    การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

6.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

7.    การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย